انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پروژه ها

روش انجام پروژه در انجمن بدین گونه است که اگر ایده ای دارید یا پروژه ای در نظر دارید ، طرح پروژه خود را باید به کمیته علمی برسانید تا در بانک پروژه انجمن ثبت شده و پس از بررسی و تایید نهایی ، با مدیران اجرایی و کمیته علمی جلسه ای گذاشته میشود تا در طی آن برای پروژه برنامه ریزی دقیق میشود و این برنامه ریزی شامل برنامه ریزی وقت – بودجه – امکانات و نیروی انسانی باشد و پس از تنظیم فرسنگ شمار (milestone) با هماهنگی مدیر اجرایی ، برای پروژه نیروی انسانی فراهم میشود. همچنین برای مشارکت در پروژه ها میتوانید با توجه به اطلاعاتی که برای پروژه داده شده است (چه از طریق سایت و چه از طریق کانال و دیگر راه های ارتباطی) با توجه به مهارت ها و دانش خود اعلام آمادگی کرده و اقدام به همکاری نمایید.