انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معرفی هیئت مدیره

هیئت مدیره‌ اساسی‌ترین نهاد اجرایی انجمن می‌باشد و مسئولیت اداره و ادامه‌ی حیات انجمن را برعهده دارد. اعضای هیئت مدیره هر دو سال یک بار با رای اعضای رسمی انتخاب می‌شوند که به شرح زیر میباشند. بالاترین رکن سازمانی انجمن و تنها رکنی است که به صورت برون سازمانی هویت حقوقی دارد. هیئت مدیره نماینده ی قانونی اعضای انجمن است و موجودیتهای درون دانشگاه فقط به اعضای هیئت مدیره پاسخگو هستند .

واحد اجرایی

واحد اجرایی توسط مدیر اجرایی راهبری میشود. ومدت انتصاب مدیر اجرایی یک ترم است و توسط هیئت مدیره صورت میگیرد. مدیر اجرایی حتما باید عضو اصلی انجمن باشد.

ماموریتها

1. برنامهریزی و نظارت بر اجرای فعالیتها 2. اطلاع رسانی و تبلیغات 3. جذب و مدیریت استعدادهای موجود در میان اعضا به منظور به کارگیری در فعالیتها 4. تلاش برای بهبود مستمر سیستم اجرایی

واحد کنترل داخلی

ماموریتها

1. برنامه ریزی و نظارت بر نظم دفتر 2. مدیریت هماهنگسازی مسئولین دفتر 3. برسی مستندات روزانه ی دفتر به منظور کنترل حضور و غیاب و فعالیتهای صورتگرفته در دفتر 4. حراست از دفتر و اموال 5. نظارت بر اجرای مفاد اساسنامه و شیوهنامه 6. کنترل تطابق مستندات ارائه شده از سمت واحد اجرایی با واقعیت

کمیته ی علمی

ماموریتها

1. تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی هر ترم انجمن 2. کنترل، تصویب و یا رد طرحهای فنی و پژوهشی انجمن که منجر به پروژه میشوند 3. کنترل و ممیزی ارائههای فنی و آموزشی در گردهماییها 4. ایجاد پل ارتباطی و یک لایه ی واسط با اعضای هیئت علمی 5. حمایت و راهنمایی دانشجویان کم تجربه تر (برنامه ی راهنمایی و رشد)