انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارگروه ها

کارگروه محفلی است برای ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان توسط دانشجویان متشکل از یک سرپرست و تعدادی رهجو به نحوی که تنها ارائه دهنده سرپرست نمیباشد و رهجویان نیز من باب موضوع کارگروه ارائه میدهند و همگام با ارتقاء سطح علمی و عملی خود ، به دیگران کمک کرده تا سطح خود را در موضوع یاد شده افزایش دهند و به افراد دیگر منتقل کنند.